menu_schoolgids schoolgids_extra schoolgids_wat schoolgids_maak schoolgids_prijs schoolgids_contact schoolgids_extra schoolgids_extra schoolgids_extra
mvomvo

Schoolgids_wettelijke_eisen Elke school heeft een schoolgids: een gids waarin de school zichzelf beschrijft voor ouders. In de schoolgids maakt de school duidelijk welke doelen ze nastreeft, hoe ze die doelen wil bereiken, welke resultaten ze daarmee heeft geboekt enzovoort. Een schoolgids heeft veelal een vaste indeling. Er zijn diverse raamschoolgidsen (conform de wettelijke vereisten) waarmee kan worden gewerkt. Er zijn jaarlijks diverse wijzigingen zoals rooster, hoogte van ouderbijdrage. Een schoolgids geldt voor het eerstvolgende schooljaar.

Enkele relevante artikelen uit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO)

Artikel 16. - Vaststelling schoolplan en schoolgids

1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.
3 Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.

Artikel 13. Inhoud Schoolgids

1. De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk geval informatie over:
a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop
1°. de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, en
2°. de context wordt vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst.
b. de wijze waarop aan de zorg voor het jonge kind wordt vormgegeven,
c. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt vormgegeven
d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,
e. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij een ontwerp van een overeenkomst voor een dergelijke bijdrage, die voldoet aan de eisen die in artikel 40, eerste lid, zijn geformuleerd, in de schoolgids wordt opgenomen,
f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 14, en de gronden voor vrijstelling van het onderwijs, bedoeld in artikel 41, tweede lid, en
g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, eerste lid, omschreven bijdragen.
2. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders dan wel de verzorgers bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids.
3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.


Schoolgids.org · een activiteit van BakkerBaarn
Polderweg 22, 1191 JR Ouderkerk aan de Amstel · Tel: 035 541 47 55 · Email

De 4 omslagen die u hier ziet zijn in verschillende kleuren te gebruiken en uiteraard met uw eigen foto's, logo en teksten!


schoolgids_1
omslag 1
schoolgids_3
omslag 3
Na de bestelling kunt u zelf uw omslag maken en uw binnenwerk uploaden. Vraag een inlogcode vandaag nog aan!


schoolgids_2
omslag 2
schoolgids_4
omslag 4
schoolgids_wat schoolgids_maak schoolgids_prijs schoolgids_contact schoolgids_extra schoolgids_extra